Kannada Songs
Arakshaka
Aptharakshaka
Apthamitra
Hrudayavantha
Daada
Jayasimha
Kathanayaka
Jeevana Jyothi